แบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และประเทศไทยมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลและสับสนจากการติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ พื้นที่เสี่ยง หรือแม้แต่อาการเบื้องต้นของการติดเชื้อ หากคุณมีข้อสงสัยหรือมีคำถามในอาการของตนเอง คุณสามารถประเมินตนเองว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้จากแบบประเมินความเสี่ยงด้านล่าง. 

แบบประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

corona CHATBOT Thai 2