เทลมิซาร์แทน

เทลมิซาร์แทน

Telmisartan (เทลมิซาร์แทน) เป็นยาที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูงและลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และปัญหาเกี่ยวกับไต อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบางราย โดยจะออกฤทธิ์ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว ส่งผลให้เลือดหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังอาจนำมาใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์อีกด้วย

Telmisartan

เกี่ยวกับยา Telmisartan

กลุ่มยา ยากลุ่มแองจิโอเทนซิน 2  รีเซพเตอร์ แอนตาโกนีสต์
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาความดันโลหิตสูง
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน
การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ Category D จากการศึกษาในมนุษย์ พบความเสี่ยงทำให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์
จะใช้ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วว่า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมารดาและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อทารกในครรภ์ โดยมากมักใช้ในกรณีที่จำเป็นในการช่วยชีวิต หรือใช้รักษาโรคร้ายแรงของมารดา ซึ่งไม่สามารถใช้ยาอื่น ๆ ทดแทนได้

คำเตือนในการใช้ยา Telmisartan

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา ผู้ป่วยควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงยาและสารอื่น ๆ เพราะยาอาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดอาการแพ้ยาหรือเกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ ตามมาได้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากผู้ป่วยมีประวัติทางการแพทย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับ ท่อน้ำดีอุดตัน โพแทสเซียมในเลือดสูง ภาวะขาดน้ำ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระดับเกลือแร่ในเลือด
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยา วิตามิน หรือสมุนไพรทุกชนิดที่ผู้ป่วยกำลังใช้อยู่ เพราะยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยานี้จนก่อให้เกิดผลข้างเคียง หรือทำให้ยามีประสิทธิภาพลดลง
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังใช้ยาที่มีส่วนผสมของยาอะลิสคิเรนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือเป็นโรคเบาหวาน
 • ห้ามเริ่มใช้ยา หยุดใช้ยา หรือเปลี่ยนปริมาณการใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ 
 • หลีกเลี่ยงการขับรถ การใช้เครื่องจักรหรือการทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยความตื่นตัวในระหว่างที่ใช้ยา จนกว่าจะแน่ใจว่ายาไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย 
 • ควรลุกขึ้นจากท่านั่งหรือนอนอย่างช้า ๆ และระมัดระวังในการขึ้นลงบันไดขณะใช้ยา เพราะยาอาจทำให้ผู้ป่วยเวียนศีรษะหรือหมดสติได้
 • ผู้ป่วยอาจต้องวัดระดับความดันโลหิตบ่อยครั้ง รวมถึงตรวจเลือดขณะที่ใช้ยานี้
 • ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรขณะใช้ยานี้หากผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำหรืออาหารที่ปราศจากเกลือ
 • หากผู้ป่วยกำลังใช้สารทดแทนเกลือที่มีโพแทสเซียมเป็นส่วนประกอบ ใช้ยาขับปัสสาวะชนิดโพแทสเซียม-สแปริ่ง ไดยูเรติก หรือใช้ผลิตภัณฑ์โพแทสเซียมอื่น ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเสมอ
 • ควรระมัดระวังอากาศร้อนหรือขณะทำกิจกรรมที่ทำให้เสียเหงื่อมากเป็นพิเศษ และดื่มน้ำให้มาก ๆ เพื่อป้องกันร่างกายสูญเสียน้ำ
 • หากผู้ป่วยที่ใช้ยา Telmisartan มีความดันโลหิตสูง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาที่สามารถหาซื้อได้เอง เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้หวัด ยาลดน้ำหนัก สารกระตุ้นต่าง ๆ ยาไอบูโพรเฟน หรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบางชนิด เป็นต้น เนื่องจากยาเหล่านี้อาจไปเพิ่มความดันโลหิตให้สูงขึ้น
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากรับประทานยานี้แล้วผู้ป่วยมีเหงื่อออกมาก ร่างกายขาดน้ำ อาเจียน หรือท้องเสีย เพราะอาการดังกล่าวอาจทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลง รู้สึกมึนศีรษะได้
 • ผู้ป่วยที่กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ 
 • ผู้ป่วยที่กำลังให้นมบุตรห้ามรับประทานยานี้

ปริมาณการใช้ยา Telmisartan

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

รักษาความดันโลหิตสูง
ตัวอย่างการใช้ยา Telmisartan เพื่อรักษาความดันโลหิตสูง

ผู้ใหญ่ เริ่มรับประทานยาปริมาณ 40 มิลลิกรัม รับประทาน 1 ครั้ง/วัน อาจเพิ่มปริมาณยาตามความจำเป็น โดยให้เพิ่มเป็น 20-80 มิลลิกรัม 1 ครั้ง/วัน

ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตัวอย่างการใช้ยา Telmisartan เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 80 มิลลิกรัม รับประทาน 1 ครั้ง/วัน 

การใช้ยา Telmisartan

ยา Telmisartan มีวิธีการใช้ ดังนี้

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา
 • ยา Telmisartan บางยี่ห้ออาจอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบพลาสติก จึงห้ามผู้ป่วยดันยาให้ทะลุออกมาจากแผงยาโดยตรง เพราะอาจทำให้ยาแตกหักได้ 
 • รับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ และยังควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันของทุกวัน
 • ขณะที่ใช้ยานี้ ควรดื่มน้ำตามให้มาก ๆ 
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
 • ผู้ป่วยควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่ง แม้ว่าจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม
 • ผู้ป่วยควรใช้ยาให้ครบตามกำหนด โดยอาจต้องใช้ยานี้เป็นเวลานานถึง 4 สัปดาห์ จึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ยา
 • หากผู้ป่วยลืมทานยา ให้ทานทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงช่วงเวลาของยารอบถัดไป ให้ข้ามไปทานยาตามเวลาปกติ โดยห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • หากผู้ป่วยใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรปรึกษาแพทย์ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
 • เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้น ความร้อน และแสงแดด โดยเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง รวมถึงปรึกษาวิธีการเก็บรักษาและการกำจัดยาที่ถูกต้องจากแพทย์และเภสัชกร

ผลข้างเคียงของการใช้ยา Telmisartan

โดยทั่วไปยา Telmisartan มักทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น คัดจมูก ระคายเคืองโพรงจมูก ปวดหลัง ท้องเสีย เวียนศีรษะ หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม เป็นต้น หากอาการเหล่านี้ไม่หายไปหรือมีอาการแย่ลงก็ควรไปพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ป่วยควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที หากเกิดอาการอื่น ๆ ที่รุนแรงดังต่อไปนี้

 • มีอาการแพ้ยา เช่น ผื่น ลมพิษ อาการคัน ผิวหนังบวมแดงหรือพอง ผิวลอกที่อาจมีไข้ร่วมด้วยหรือไม่มีไข้ร่วมด้วย มีเสียงหวีดขณะหายใจ แน่นหน้าอกหรือบริเวณลำคอ มีปัญหาเรื่องการหายใจ การกลืนหรือการพูด เสียงแหบผิดปกติ อาการบวมบริเวณปาก ริมฝีปาก ลิ้น คอและใบหน้า เป็นต้น
 • มีสัญญาณของโพแทสเซียมในเลือดสูง ทำให้เกิดอาการ เช่น หัวใจเต้นผิดปกติ ความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไป รู้สึกอ่อนแรง หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม เวียนศีรษะ รู้สึกเหมือนมีของแหลมทิ่มหรือชา เหมือนจะหมดสติ หายใจไม่อิ่ม เป็นต้น  
 • มีสัญญาณของปัญหาเกี่ยวกับไต ทำให้เกิดอาการ เช่น ปัสสาวะไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณปัสสาวะ ปัสสาวะปนเลือด น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นต้น
 • เวียนศีรษะหรือหมดสติ
 • แขนหรือขาบวม
 • มีสัญญาณอาการของแองจีโออีดีมา เช่น อาการบวมที่แขน ใบหน้า ริมฝีปาก รอบดวงตา หรือคอ มีปัญหาในการหายใจหรือการกลืน เสียงแหบผิดปกติ เป็นต้น