เข้าใจโรคหลงตัวเอง อาการแบบไหนเรียกป่วย

โรคหลงตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder: NPD) เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยมักจะมีลักษณะนิสัยที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง อยากให้คนอื่นยกย่องชมเชยและเห็นความสำคัญของตนเองมากจนเกินไป หลายคนอาจสงสัยว่าอาการแบบไหนเข้าข่ายโรคหลงตัวเองกันบ้าง เพราะบางพฤติกรรมเหล่านี้อาจแยกได้ยาก  

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลงตัวเองจะแตกต่างจากบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะหากไม่ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษก็มักจะไม่มีความสุขหรือรู้สึกผิดหวัง โดยในระยะยาวมักส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว คู่รัก คนรอบข้าง เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งตนเอง 

2564-โรคหลงตัวเอง

พฤติกรรมแบบไหนเข้าข่ายโรคหลงตัวเอง

โรคหลงตัวเองเป็นความผิดปกติทางจิตใจ ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าวอย่างแน่ชัด แต่คาดว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยรวมกัน เช่น สภาพแวดล้อม พันธุกรรม ความผิดปกติทางระบบประสาท การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในวัยเด็ก เป็นต้น 

โดยผู้ที่อยู่ในภาวะดังกล่าวมักจะมีพฤติกรรมของโรครวมกัน 5 ลักษณะนิสัยหรือมากกว่านั้น ดังนี้ 

 • ชอบที่จะเป็นจุดสนใจหรือได้รับความสนใจ คิดว่าตนเองมีความสำคัญมากและต้องการเป็นผู้ที่ถูกยกย่องชมเชยอยู่เสมอ จึงพยายามทำให้ตนเองมีความสำคัญเหนือผู้อื่น มักพูดแต่เรื่องของตนเองและกล่าวชื่นชมตนเอง
 • หมกมุ่นอยู่กับรูปลักษณ์ อำนาจ ความฉลาด และความสำเร็จในจินตนาการของตนเอง
 • รู้สึกว่าตนเองพิเศษกว่าผู้อื่นและเลือกที่จะมีความสัมพันธ์เฉพาะกับผู้ที่มีความคล้ายคลึงกันเท่านั้น 
 • ต้องการการชื่นชมเป็นอย่างมาก
 • คาดหวังว่าตนเองควรได้รับอภิสิทธิ์ต่าง ๆ มากเกินความเป็นจริง
 • มีนิสัยชอบการแข่งขัน ชอบเอาเปรียบและฉวยโอกาสจากผู้อื่น 
 • ขาดความเห็นใจ ไม่สนใจหรือไม่รับรู้ถึงอารมณ์และความต้องการของผู้อื่น
 • รู้สึกอิจฉาคนอื่นและคิดว่าคนอื่นก็อิจฉาตนเองเช่นกัน
 • มีท่าทีหยิ่ง อวดดี โอ้อวดในความสามารถและความสำเร็จของตนเอง

แม้บางอาการหรือพฤติกรรมอาจมีความคล้ายคลึงกับผู้ที่มีความมั่นใจในตนเองสูง แต่จริง ๆ แล้วอาจสังเกตได้ว่าผู้ที่เป็นโรคหลงตัวเองจะทำตัวเหนือผู้อื่น โหยหาคำชมจากผู้อื่นตลอดเวลา แต่คนที่มั่นใจในตนเองสูงจะไม่คิดว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่น แต่จะยอมรับคุณค่าในตนเอง โดยไม่ต้องการคำชมที่มากเกินจริง

ผู้ที่เป็นโรคหลงตัวเองมักไม่รู้ตัวและไม่รู้สึกว่าตนเองมีความผิดปกติใด ๆ ส่วนมากถ้าไปพบแพทย์อาจไปด้วยอาการซึมเศร้า ปัญหาจากการใช้ยา ดื่มสุรา หรือปัญหาสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ อีกทั้งหากได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ยากต่อการยอมรับและเข้ารับการรักษา  

อย่างไรก็ตาม หากปรากฏอาการที่เข้าข่ายพฤติกรรมของโรคหลงตัวเองในข้างต้น และอาการเหล่านั้นกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน กระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เกิดความรู้สึกในด้านลบเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองจากความต้องการ หรือมีภาวะเศร้า ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาและได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง 

การรักษาโรคหลงตัวเอง 

เนื่องจากโรคหลงตัวเองเป็นหนึ่งในภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพ การรักษาหลักมักเป็นการทำจิตบำบัดหรือการบำบัดด้วยการพูดคุย โดยจุดประสงค์ในการรักษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีความคิดเห็นต่อตนเองและคาดหวังกับผู้อื่นในตามความเป็นจริงมากขึ้น 

หากรับการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ที่มีอาการหลงตัวเองเรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัวในด้านต่าง ๆ เช่น 

 • ยอมรับความสามารถของตนเองตามความเป็นจริงมากขึ้น 
 • รักษาความสัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น 
 • เพิ่มศักยภาพในการรับคำวิจารณ์หรือความล้มเหลว 
 • รู้เท่าทันอารมณ์และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
 • เข้าใจและยอมรับผลกระทบของปัญหาที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง
 • เข้ากับผู้อื่นได้ดีขึ้น เกิดความสนิทสนมในความสัมพันธ์มากขึ้น 
 • เข้าใจถึงสาเหตุของอารมณ์และสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน การไม่ไว้วางใจ และการเหยียดหยามผู้อื่น 

ในปัจจุบันยังไม่มียาเฉพาะทางที่สามารถนำมาใช้รักษาโรคหลงตัวเอง แต่หากผู้ป่วยมีอาการของภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล หรืออาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แพทย์อาจให้ใช้ยาต้านเศร้าหรือยาระงับอาการวิตกกังวลเพื่อช่วยบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ผลจากการรักษานั้นจะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของอาการ