วาลซาร์แทน (Valsartan)

วาลซาร์แทน (Valsartan)

Valsartan (วาลซาร์แทน) เป็นยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป รวมถึงภาวะหัวใจวายในผู้ใหญ่และลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจขาดเลือด โดยยาจะออกฤทธิ์ช่วยให้หลอดเลือดขยายหรือคลายตัว ทำให้ความดันโลหิตลดระดับลง ซึ่งอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจขาดเลือด และปัญหาเกี่ยวกับไตได้ นอกจากนี้ แพทย์ยังอาจนำ Valsartan มาใช้รักษาอาการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจอีกด้วย 

วาลซาร์แทน (Valsartan)

เกี่ยวกับยา Valsartan

กลุ่มยา ยาปิดกั้นการทำงานของแองจิโอเทนซิน รีเซฟเตอร์ (Angiotensin Receptor Blockers: ARBs)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจวาย ช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจขาดเลือด
กลุ่มผู้ป่วย เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน
การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และผู้ให้นมบุตร สตรีมีครรภ์ห้ามใช้ยา Valsartan หรือหากตั้งครรภ์ในขณะที่กำลังใช้ยาควรหยุดใช้ยาแล้วแจ้งให้แพทย์ทราบทันที โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 เพราะอาจทำให้ทารกในครรภ์เกิดความผิดปกติหรือเสียชีวิตได้ รวมไปถึงไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่ใช้ยานี้ เพราะยาอาจซึมผ่านน้ำนมมารดาและส่งผลกระทบต่อทารกได้

คำเตือนในการใช้ยา Valsartan

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา ผู้ป่วยควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการใช้ยา Valsartan หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงแพ้ยาและสารอื่น ๆ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยา วิตามิน หรือสมุนไพรทุกชนิดที่ผู้ป่วยกำลังใช้อยู่ เพราะยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยานี้แล้วก่อให้เกิดผลข้างเคียง หรือทำให้ยามีประสิทธิภาพลดลง 
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการใช้ยาหากมีประวัติทางการแพทย์ เช่น โรคหัวใจชนิดใด ๆ โรคไต โรคตับ ผู้ที่จำกัดการรับประทานเกลือ มีภาวะขาดน้ำ และผู้ที่แพ้ยารักษาความดันโลหิตสูงชนิดอื่นอย่างรุนแรง  เป็นต้น
 • ห้ามใช้ยา Valsartan ร่วมกับยาที่มีส่วนผสมของยาอะลิสคิเรน (Aliskiren) โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคไต
 • ปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือสารทดแทนเกลือที่มีส่วนผสมของโพแทสเซียม เพราะอาจส่งผลให้ระดับโพแทสเซียมในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากแพทย์
 • หลีกเลี่ยงหรือจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่ใช้ยา Valsartan
 • หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ การใช้เครื่องจักร หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องอาศัยการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากตัวยาอาจทำให้ผู้ป่วยเวียนศีรษะจนเกิดอุบัติเหตุหรืออาการบาดเจ็บได้
 • ผู้ป่วยควรลุกจากท่านั่งหรือท่านอนช้า ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของอาการเวียนศีรษะและหมดสติ
 • ยานี้ไม่ควรใช้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี

ปริมาณการใช้ยา Valsartan

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

รักษาความดันโลหิตสูง 

ตัวอย่างการใช้ยา Valsartan เพื่อรักษาความดันโลหิตสูง 

เด็กที่มีอายุ 6-18 ปี แยกรับประทานตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วย ดังนี้ 

 • น้ำหนักตัวน้อยกว่า 35 กิโลกรัม: รับประทานยาปริมาณ 20 มิลลิกรัม 1 ครั้ง/วัน ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/วัน
 • น้ำหนักตัวมากกว่า 35 กิโลกรัม: รับประทานยาปริมาณ 40 มิลลิกรัม 1 ครั้ง/วัน ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 80 มิลลิกรัม/วัน โดยปริมาณยาของผู้ป่วยแต่ละรายจะต่างกันไปตามการตอบสนองต่อการรักษา

ผู้ใหญ่ เริ่มรับประทานยาปริมาณ 80 มิลลิกรัม 1 ครั้ง/วัน โดยปริมาณยาของผู้ป่วยแต่ละรายจะต่างกันไปและอาจเพิ่มปริมาณถึง 160 มิลลิกรัม 1 ครั้ง/วัน ตามการตอบสนองต่อการรักษา ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 320 มิลลิกรัม/วัน

ลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจขาดเลือด 

ตัวอย่างการใช้ยา Valsartan เพื่อลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจขาดเลือด

ผู้ใหญ่ อาจเริ่มรับประทานได้เร็วที่สุดภายใน 12 ชั่วโมง หลังผู้ป่วยมีอาการคงที่ ในปริมาณ 20 มิลลิกรัม 2 ครั้ง/วัน และอาจเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ได้จนถึง 160 มิลลิกรัม 2 ครั้ง/วันตามการตอบสนองต่อการรักษา โดยเว้นระยะการปรับปริมาณยาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 160 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง

รักษาภาวะหัวใจวาย

ตัวอย่างการใช้ยา Valsartan เพื่อรักษาภาวะหัวใจวาย 

ผู้ใหญ่ เริ่มรับประทานยาปริมาณ 40 มิลลิกรัม 2 ครั้ง/วัน และอาจเพิ่มปริมาณเป็น 80 มิลลิกรัม 2 ครั้ง/วัน ซึ่งอาจเพิ่มปริมาณได้จนถึง 160 มิลลิกรัม 2 ครั้ง/วัน ตามการตอบสนองต่อการรักษา โดยปริมาณยาของผู้ป่วยแต่ละรายจะต่างกันไป และสามารถเพิ่มปริมาณยาโดยเว้นระยะการปรับปริมาณยาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 320 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

การใช้ยา Valsartan

วิธีการใช้ยาเพื่อความปลอดภัย มีดังนี้

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด เนื่องจากแพทย์อาจปรับปริมาณการใช้ยาตามดุลยพินิจ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • ควรรับประทานยาในปริมาณเดียวกันของทุกวัน โดยอาจรับประทานยาพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้
 • ผู้ป่วยควรรับประทานยานี้อย่างต่อเนื่องแม้อาการจะดีขึ้นแล้ว โดยอาจต้องใช้ยาเป็นระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ในการเห็นผลควบคุมระดับความดันโลหิต และอาจต้องใช้ยาต่อเนื่องไปตลอด
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 4 สัปดาห์หลังการรักษา
 • หากผู้ป่วยลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้ถึงช่วงเวลาของยารอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาตามเวลาปกติ โดยห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • หากผู้ป่วยใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
 • เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้น ความร้อน และแสงแดด โดยเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง รวมถึงปรึกษาวิธีการเก็บรักษาและการกำจัดยาที่ถูกต้องจากแพทย์และเภสัชกรด้วย

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Valsartan 

โดยทั่วไป ยา Valsartan มักก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ รู้สึกเหนื่อย อาการคล้ายไข้หวัด ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดหลัง ปวดข้อต่อ เป็นต้น และหากมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

 • มีสัญญาณของอาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ ผื่นคัน หายใจลำบาก เวียนศีรษะอย่างรุนแรง อาการบวมบริเวณใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และลำคอ เป็นต้น
 • เวียนศีรษะคล้ายจะหมดสติ
 • หายใจไม่อิ่ม 
 • ปัสสาวะเพียงเล็กน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลย
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ
 • มีระดับโพแทสเซียมสูงขึ้น ซึ่งทำให้เกิดอาการ เช่น คลื่นไส้ อ่อนแรง เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยา Valsartan ยังอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากผู้ป่วยพบความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นหรือมีอาการแย่ลงหลังการใช้ยา ควรหยุดใช้ยาแล้วไปพบแพทย์โดยเร็ว