ถามแพทย์

  • ลูกชายเกิดอุบัติเหติ 1 ปีแล้ว สองเดือนที่ผ่านมา มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เกิดจากอุบัติเหตุที่ผ่านมาหรือเปล่า

  • เรื่องของลูกชายเกิดอุบัติเหติ1ปีแล้วเปื่อนไปมากเป็นคนละคนเพิ่งชัดเจนเมื่อ2เดือนเกื่ยวกันไหมคะ

    คุณ ประภาพรรณ

    การได้รับอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการบาดเจ็บทางสมอง  สามารถทำให้พฤติกรรมของคนไข้เปลี่ยนไปทั้งระดับ ความนึกคิด (Cognitive) ความทรงจำ  การสูญเสียบุคคลิกาภาพ ได้  จากคนที่รักสงบ เป็นคนก้าวร้าว  หรือ เซื่องซึม   พูดจาสับสนวนไปมา   ไม่สามารถจำบุคคล สถานที่ เวลาได้ 

    คำแนะนำ ควรรีบพาไปปรึกษาแพทย์ครับ อาจต้องตรวจสมอง และตรวจพิเศษอย่างอื่นเพื่อหารอยโรค ก่อน   ถ้าไม่พบก็ต้องรักษาทางจิตเวชต่อไป