ถามแพทย์

 • อยากทราบขั้นตอนการบริจาคร่างกาย

 • การบริจาคร่างกายต้องทำยังยังค่ะ

  สวัสดีค่ะ 

  การบริจาคร่างกายสามารถทำได้ไม่ยากค่ะและสามารถทำได้ตั้งแต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่  อันดับแรก ควรไปติดต่อสถานพยาบาลหรือภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีการเปิดรับการบริจาคร่างกาย ขึ้นกับว่าเราสะดวกที่ไหนค่ะ การบริจาคร่างกายสามารถทำได้ทุกคน เนื่องจากไม่มีการตรวจสุขภาพค่ะ โดยหน่วยงานที่รับบริจาคจะสอบถามอีกทีว่าเราต้องการบริจาคประเภทใดค่ะ  ทั้งนี้การบริจาคร่างกายจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามวัตถุประสงค์ในการนำร่างกายไปใช้โดยจะเน้นไปที่การศึกษาเป็นหลัก ได้แก่ ารบริจาคร่างกายเพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ การบริจาคร่างกายเพื่อใช้ในการฝึกผ่าตัดสำหรับแพทย์เฉพาะทาง และบริจาคเพื่อให้เก็บโครงกระดูกเพื่อใช้ในการศึกษา

  ส่วนขั้นตอนการบริจาคหลักๆ ทำได้ดังนี้ เมื่อผู้บริจาคมีความจำนงที่จะบริจาคร่างกาย จะต้องไปยังหน่วยงานที่ต้องการบริจาค และต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

  เมื่อไปถึงหน่วยงานที่รับบริจาคแล้วจะได้รับเอกสารเพื่อกรอกแบบฟอร์มในการบริจาคร่างกาย ซึ่งผู้บริจาคจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และต้องระบุผู้แจ้งการถึงแก่กรรมแก่หน่วยงาน หลังจากนั้นเมื่อยืนเอกสารต่าง ๆ ครบแล้ว ผู้บริจาคจะได้รับบัตรประจำตัวผู้บริจาคเให้ก็บบัตรไว้กับตัวเพื่อเป็นหลักฐานในการบริจาคร่างกาย

   

  อย่างไรก็ตามการบริจาคร่างกายอาจมีข้อจำกัดบางประการที่อาจจะทำให้ไม่สามารถบริจาคได้ ทั้งนี้ควรสอบถามรายละเอียดกับหน่วยงานที่รับบริจาคร่างกายอีกทีค่ะ