ถามแพทย์

  • ถ้าผู้ถูกทดสอบหลับตา บอกชื่อวัตถุที่คลำได้ไม่ถูกต้อง สมองส่วนใดผิดปกติ

  •  Suwimon Kongkapan
    สมาชิก
    ถ้าผู้ถูกทดสอบหลับตา บอกชื่อวัตถุที่คลำได้ไม่ถูกต้อง สมองส่วนใดผิดปกติค่ะ

    คุณ Suwimon

    การที่ผู้ป่วยบอกวัตถุสัณฐานไม่ได้ทางการคลำ ทางการแพทย์เรียกว่า Astereognosis หรือ Tactile  anosia  เป็นการเสียของสมอง Cortex  บริเวณหลัง Central gyrii ที่เป็น Broadmann area ที่ 1,2,3 ซึ่งเป็นสมองส่วนที่รับความรู้สึกเรียกว่า Primary somatsensory cortex S1 นอกจากรับรู้เรื่องมิติสัณฐานของสิ่งของแล้ว sensory nuclei ยังรับความรู่้สึกเกี่ยวกับร้อนหนาว ความสั่นสะเทือน Two point discrimination  light touch ด้วย  ถ้าเสียบริเวณนี้จะเสียความรู้สึกอย่างอื่นๆตามมาด้วย   แต่ถ้ารู้ว่ารูปร่างเป็นอะไรแต่บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไร จะเสียตรงที่เป็น Somatosensory cotex ที่เป็น associated area (Broadmann area ที่ 6,7,8 ) ด้วย   นอกจากนี้ ใน Cortico spinal tract pathway ยังมีการเชื่อมกับ อวัยวะส่วนปลายเช่นนิ้ว ต้องผ่าน Spinal cord ถ้าเสีย Spinal cord ตรง mid dorsal ก็จะเสีย sensory ด้วย  แต่ motor มักเสีย ก่อน พบมากใน spinal cord tumour หรือ Cord injury   เป็น upper motor neurone lesion ปัจจุบันทางคลินิก ไม่ค่อยมีความสำคัญสำหรับแพทย์ผู้รักษาเพราะสามารถ Localized lesion ได้จาก CT-scan และ MRI ได้สะดวกและแม่นยำกว่ามาก  นอกจากเอาไปทำรายงานส่งอาจารย์ครับ