ถามแพทย์

 • ค่าองค์ประกอบเลือด เมื่อเทียบของปีที่แล้วกับปีนี้ ปกติไหม

 •  ppple
  สมาชิก
  ผลตรวจความสมบูรณ์เลือด ปี2022 <<<<<<<<<<<<< ปี2021 Hb 14.9 14.0 Hct 43.3 45.9 MCV 80.5 78.8 MCH 27.6 25.6 MCHC 34.3 32.5 RDW 13.4 15.2 RBC. 5.39 5.82 WBC. 9040 7200 Neutrophil .51 57.9 Lymphocyte .41 30.1 Monocyte. 5 7.3 Eosinophil. 2 3.9 Basophil. 1 0.8 202000. 228000

  สวัสดีค่ะ คุณ ppple,

                        ค่า Hemoglobin (Hb) ในผู้ใหญ่เพศชายคือ 13.8 - 17.2 g/dL ดังนั้น หากตรวจได้ 14.9 และ 14.0 ถือว่าปกติดี

                   ค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง หรือค่า Hematocrit (Hct) ค่าปกติในผู้ใหญ่เพศชายจะอยู่ที่ 40%-52% ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 43.3 และ 45.9 ถือว่าปกติดี

                   ค่า MCV หรือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติ คือ 80-100 fl ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 80.5 และ 78.8 ถือว่าต่ำกว่าปกติเล็กน้อย (ในปี 2021)

                   ค่า MCH หรือค่าปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCH คือ 27-33 pg ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 27.6 และ 25.6 ต่ำกว่าปกติเล็กน้อย(ในปี 2021)

                   ค่า MCHC คือค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCHC 31 - 35 g/dl ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 34.3 และ 32.5 ถือว่าปกติดี

                 จำนวนเม็ดเลือดแดงในผู้ชาย (RBC) ค่าปกติคือ 4.7 - 6.1 ล้านเซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 5.39 และ 5.82 ถือว่าปกติดี

                ค่าเม็ดเลือดขาวรวมทุกชนิด (WBC) ค่าปกติในผู้ใหญ่ คือประมาณ 4,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 9040 และ 7200 ถือว่าปกติดี 

                 ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil ค่าปกติอยู่ ที่ 2-7 x 10 9/l (40–80%) หากตรวจได้ค่า 51 และ 57.9% ถือว่าปกติดี 

                  ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด  Lymphocytes ค่าปกติอยู่  1.0–3.0×10 9/l  (20–40%) หากตรวจได้ค่า 41 และ 30.1% ถือว่าปกติดี 

                  ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Monocytes ค่าปกติอยู่ 0.2–1.0×10 9/l (2–10%) หากตรวจได้ค่า 5 และ 7.3% ถือว่าปกติดี 

                 ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Eosinophils ค่าปกติอยู่ 0.02–0.5×10 9/l (1–6%) หากตรวจได้ค่า 2 และ 3.9% ถือว่าปกติดี 

                  ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Basophils ค่าปกติอยู่  0.02–0.1×10 9/l (< 1–2%) หากตรวจได้ค่า 1 และ 0.8% ถือว่าปกติดี 

                  ค่าเกร็ดเลือดปกติในผู้ใหญ่คือ 150,000-450,000 ต่อไมโครลิตร ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 202,000 และ 228,000 ถือว่าปกติดี

                  ดังนั้น พบว่าค่าเม็ดเลือดแดงมีขนาดที่เล็กกว่าปกติเล็กน้อยในปี 2021 แต่ในปี 2022 ค่าเป็นปกติดี ซึ่งยังไม่จำเป็นต้องทำอะไร ให้ตรวจเป็นประจำเดือนต่อไปทุกปีหรือเมื่อมีอาการผิดปกติค่ะ