ถามแพทย์

  • ผล CT scan

  •  annonymous19
    สมาชิก
    ช่วยอ่านผลเอ็กซเรย์ปอดให้หน่อยค่ะ หลายปีแล้วจำผลวินิจฉัยไม่ได้ CT Chest CONTRAST ENHANCED CT SCAN OF CHEST HISTORY: R/O TB or fibrosis. The study reveals a 10x8mm well-defined nodular opacity in epicoposterior segment of LUL with minimal peripheral tree-in-bud pattern. Atelectasis and bronchiectasis of superior and posterior basal segment of LLL are noted. There is a 45x12x36mm tubular shaped hypodense lesion in lateral basal segment of LLL. No pleural effusion is observed. Trachea and main bronchi are patent. No significant enlarged mediastinal node is seen. Heart and great vessels are unremarkable. The included upper abdomen is unremarkable. No osteolytic or sclerotic lesion is observed. IMPRESSION: - A 10x8mm well-defined nodular opacity in epicoposterior segment of LUL with minimal peripheral tree-in-bud pattern, active infection should be aware. - Atelectasis and bronchiectasis of superior and posterior basal segment of LLL. is a 45x12x36mm tubular shaped hypodense lesion in lateral basal segment of LLL, likely mucoid impaction.