ถามแพทย์

 • แปลผล CT lung

 •  srppp
  สมาชิก

  - A 4.1 x3.6 cm spiculate mass involving apicoposterior segment of LUL extension to right

  hilar region with nearby reticular infiltration. Lung cancer should be considered (at least stage

  IIIC). The DDx is mass like infiltration.

  - A 1.0 cm partial spiculate subsolid nodule at apicoposterior segment of LUL with scattered

  multiple small nodules at both lungs. The DDx is intrapulmonary metastasis.

  - A loculate pleural effusion at lower portion of left hemithorax causing partial collapsed LLL.

  - Multiple mediastinal lymphadenopathy at prevascular, right paratracheal and right

  precarinal regions. The DDx is nodal metastasis.

  - Few small gallstones.- Degenerative change of cervical and thoracic spine.

  สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                         ผลการตรวจเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด

                        -  พบก้อนขนาด 4.1 x 3.6 เซนติเมตร ที่ปอดซ้ายด้านบน (ตรงกลีบ apicoposterior segment) มีการลุกลามไปบริเวณขั้วปอดด้านขวา ซึ่งน่าจะเป็นก้อนมะเร็ง ระยะของมะเร็งน่าจะเป็นระยะ 3C เป็นอย่างต่ำ ส่วนการวินิจฉัยแยกโรค อาจเป็นรอยโรคของปอดที่ดูคล้ายเป็นก้อนก็ได้

                       - พบก้อนขนาด 1 เซนติเมตร ที่ปอดซ้ายด้านบน (ตรงกลีบ apicoposterior segment) และพบก้อนเล็กๆ หลายอันที่ปอดทั้ง 2 ข้าง น่าจะเป็นก้อนมะเร็งที่กระจายไปทั่วปอด

                       - พบน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดที่ปอดซ้ายด้านล่าง และทำให้ปอดบริเวณนี้เกิดการแฟบตัวบางส่วน

                        - พบต่อมน้ำเหลืองในช่องทรวงอกหลายอัน บริเวณ prevascular (หน้าหลอดเลือด), right paratracheal (ข้างหลอดลมขวา) and right precarinal regions ซึ่งน่าจะเป็นมะเร็งที่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลือง

                       - พบนิ่วในถุงน้ำดีขนาดเล็ก 2-3 อัน 

                       - กระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนอก มีการเสื่อมตามวัย

                      ดังนั้น โดยสรุป พบมีก้อนในปอด ซึ่งน่าจะเป็นมะเร็ง และพบมีการกระจายไปทั่วปอดและต่อมน้ำเหลืองในช่องทรวงอก 

                       แนะนำควรปรึกษาแพทย์ถึงการยืนยันการวินิจฉัย ซึ่งอาจต้องมีการเจาะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจต่อไปค่ะ