ถามแพทย์

 • ผล CBC

 •  musak
  สมาชิก

  ผมไปตรวจ  CBC  มาครับ 

  WBC                                      8.57

  RBC                                        5.42

  HB                                          15.6

  HCT                                        44.6

  MCV                                      82.3

  MCH                                      28.8

  MCHC                                   35.0

  PLT                                         169

  RDW-CV                               13.6

  PMN                                      60.0

  LYMP                                     34.1

  MONO                                  4.3

  EO                                          0.9

  BASO                                     0.7

  แต่ค่า PLT    ผมไม่เคย ถึง 200,000 เลยครับ 2- 3 ปี ที่ผ่านมา คนอื่นๆ 200,000 UP แบบนี้ปกติไหมครับ

   

   

   

   

  สวัสดีค่ะ คุณ musak,

                     ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หรือ CBC (complete blood count) ที่กล่าวมาพบว่า

                     1.ค่าเม็ดเลือดขาวรวมทุกชนิด (WBC) ค่าปกติในผู้ใหญ่ คือประมาณ 4,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 8,570 ถือว่าปกติดี 

                       ส่วนค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil (PMN)  ค่าปกติคือ 40–80% ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 60 % ถือว่าปกติดี 

                       ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด  Lymphocytes (LYMP) ค่าปกติคือ 20–40% ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 34.1% ถือว่าปกติดี

                      ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Monocytes (MONO)  ค่าปกติคือ 2–10% ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 4.3% ถือว่าปกติดี 

                      ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Eosinophils (EO) ค่าปกติคือ 1–6% ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 0.9% ถือว่าปกติดี

                      ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Basophils (BASO) ค่าปกติคือ  0-2% ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 0.7% ถือว่าปกติดี

                    2. จำนวนเม็ดเลือดแดงในผู้ชาย (RBC) ค่าปกติคือ 4.2 - 5.4 ล้านเซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 5.42 ถือว่าปกติ

                    3. ค่าฮีโมโกลบิน (Hb) ที่ปกติในเพศชายจะอยู่ที่ 13.5-17.5 g/dl ซึ่งหากตรวจได้ค่า 15.6 ถือว่าปกติดี

                    4. ค่า Hematocrit (HCT) หรือค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง ค่าปกติในเพศชายจะอยู่ที่ 38%-50% ดังนั้น หากตรวงได้ 44.6% ถือว่าปกติดี

                   ค่า MCV หรือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติ คือ 80-100 fl ดังนั้น หากตรวจได้ 82.3 ถือว่าปกติดี

                   ค่า MCH หรือค่าปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCH คือ 27-33 pg ดังนั้น หากตรวจได้ 28.8 ถือว่าปกติดี

                   ค่า MCHC คือค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCHC 31 - 35 g/dl ดังนั้น หากตรวจได้ 35 ถือว่าปกติดี

                   ส่วนคำว่า Microcyte few, Hypochromia few แสดงว่าเม็ดเลือดแดงมีลักษณะที่ผิดปกติ

                   4. ค่าเกร็ดเลือดปกติในผู้ใหญ่คือ 150,000-450,000 ต่อไมโครลิตร หากตรวจได้ค่า 169,000 ถือว่าปกติดี

                   ดังนั้น ค่าเม็ดเลือดต่างๆ ถือว่าปกติดีค่ะ ส่วนการที่ค่าเกร็ดเลือดไม่เคยมากกว่า 200,000 ก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไร ซึ่งหากไม่ได้มีการผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เช่น เกิดมีจุดเลือดออกตามผิวหนังบ่อยๆ มีเลือดออกตามไรฟัน หรือมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นง่ายตามร่างกาย เป็นต้น ก็แสดงว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะ