ถามแพทย์

 • ผลตรวจเลือดนี้ปกติไหมคะ

 •  Niran
  สมาชิก
  Wbc count- 9020call/mm3 Rbc conut- 5.83 x10^/ul Hb- 12 g/dl Hct (Automate) 35.0 % Mcv 60 fl Mch 20.2 pg Mchc- 33.7 g/dl Rwd-cv 17.6% Platelet count 295000 mm3 Platelet smear Adequate RDW-SD- 35 fl Neutrophil- 41.3 % Eosinophil- 2.1% Lymphocyte- 49.6% Monocyte- 6.8 Band form - Basophil 0.2% Atypical lymphocyte- - Metamyelocyte- - Promyelocyte- - Myelocyte- - Blast cell- - Normochomia- normal Normocyte- normal Wbc morphology 1- - Wbc morphology 2- - Wbc morphology 3- - Anisocytosis- - Microcyte- - Tear drop- - Macrocyte- - Hypochromia- - Target cell- - Poikilocytosis- - Polychromasia- - Spherocyte- - Schistocyte- - Ovalocyte- - Burr cell- - Basophilic stopping - Nrc /100 wbc 0.0
  Niran  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Niran Thongtan

  ผลตรวจเลือดดังแนบเป็นผลการตรวจเม็ดเลือดในร่างกาย ซึ่งมีทั้งเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด โดยจริงๆแล้วจะต้องมีค่าอ้างอิงแนบมาด้วย เพราะค่าอ้างอิงซึ่งเป็นค่าปกติของแต่ละห้องปฏิบัติการอาจแตกต่างกันได้

  เม็ดเลือดขาวดังแนบน่าจะอยู่ในช่วงปกติ ปริมาณของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด อยู่ในสัดส่วนปกติ เม็ดเลือดแดงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีภาวะซีด เกล็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติเช่นกัน

  ส่วนรายละเอียดและลักษณะของเม็ดเลือด เม็ดเลือดแงดมีขนาดปกติ เม็ดเลือดขาวมีรูปร่างปกติ ไม่มีเม็ดเลือดที่รูปร่างผิดปกติ

  แนะนำการสอบถามผลกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรง เพราะต้องดูว่าส่งด้วยข้อบ่งชี้ใด และอธิบายอาการใดๆที่เป็นอยู่หรือไม่