ถามแพทย์

 • ตรวจภายในสามารถเลือกหมอและครอบครัวสามารถเข้าไปได้ไหม

 •  Joke
  สมาชิก

  ครอบครัวสามารถเข้าไปได้ไหม และสามารถเลือกหมอได้ไหมค่ะ

  สวัสดีครับ

   

  หลักจริยธรรมการแพทย์
  - Autonomy 
  ยอมรับในเจตจำนงของผู้ป่วยที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ มีสิทธิในการกำหนดชีวิตตัวเอง โดยการที่แพทย์ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยแล้วให้ผู้ป่วยตัดสินใจเอง แม้ว่าจะเป็นการปฏิเสธหรือยอมรับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ตาม
  - Beneficence 
  การกระทำที่ส่งผลดีผู้ป่วย
  - Non-maleficence  (Do no harm) 
  การกระทำอะไรแก่ผู้ป่วยที่ไม่ทำอันตรายแก่ผู้ป่วย หรือต้องให้ผู้ป่วยทราบถึงประโยชน์และโทษที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำหนึ่งๆเสียก่อนที่จะทำ
  - Justice 
  การตัดสินใจในกระจายทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้แก่ผู้ป่วยด้วยความยุติธรรม หรือการให้การรักษาผู้ป่วยให้เท่าเทียมกัน
  -  Confidentiality 
  คือแพทย์จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย
  - Human dignity 
  คือเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย

   

  จากที่กล่าวมาข้างต้นทางกลับครอบสามารถเข้าไปรับฟังได้ ถ้าหากผู้ป่วยยินยอมเนื่องจากเป็นสิทธิของผู้ป่วยเอง และผู้ป่วยสามารถเลือกแพทย์ที่จะทำการรักษาได้เช่นกัน แต่ส่วนในของการทำหัตถการครอบครัวอาจจะไม่ตรวจเข้าไปด้วยเนื่องจากอาจจะขัดขวางการทำงานของแพทย์ แต่สามารถร่วมกันกับผู้ป้วยฟังผลการตรวจภายในได้ครับ

   

   

   
  Joke  Joke
  สมาชิก
  ไม่สามารถเข้าไปได้เลยหรอคับคุณหมอ