ถามแพทย์

 • อายุ13 เมื่อเดือนก่อนผมเป็นวุ้นในตาเสื่อมครับ หมอเช็คจอประสาทตาแล้วปกติ แต่ไม่นานผมก็ เห็นเส้นหาย ต่อมาเห็น เส้นเบี้ยว ขอถามว่าอาการเฉียบพลัน น่าจะเป็น แบบเปียกหรือแห้งมากว่าครับ ปล.จะหาหมอวันเสาร์ครับ

 • สวัดดีครับผมชื่อ ก้านครับ อายุ13 มีปัญญหาคือ เมื่อเดือนก่อนผมเป็นวุ้นในตาเสื่อมครับ หมอเช็ดจอประสาทตาแล้วปกติครับ แต่ไม่นานผมก็ เห็น เส้นหาย ต่อมา 1สัปดา เห็น เส้นเบี้ยว ขอถามว่าอาการเฉียวพลัน และเร็ว น่าจะเป็น แบบเปียกหรือแห้งมากว่าครับ อีกทั้งอายุยังน้อยด้วย ปล.จะหาหมอวันเสาร์ครับ 0635914290

  สวัสดีค่ะ คุณ ก้านแก้ว,

                 โรควุ้นตาเสื่อม หรือน้ำวุ้นตาเสื่อม (vitreous floater) ปกติวุ้นในตามีลักษณะเหลวเป็นน้ำ เมื่อเกิดการเสื่อมจะหดตัวและลอกตัวจากจอตาเกิดเป็นตะกอนขุ่น อาการคือจะมองเห็นเป็นจุดหรือเส้นสีดำคล้ายหยากไย่ลอยไปลอยมา โดยเฉพาะเวลากลอกตาหรือมองที่ผนังสีขาวหรือท้องฟ้า นอกจากนี้เมื่อเวลาวุ้นตาตาหดตัวจะสงผลใหเกิดแรงดึงรั้งที่ผิวของจอตา ทําใหเกิดการกระตุนเหนเป็นแสงคล้ายแสง แฟลชจากกลองถ่ายรูปหรือแสงฟาแลบในตา ซึ่งจะสังเกตเห็นแสงแฟลชไดชัดเจนขึ้นเมื่ออยู่ในที่มืดหรือในเวลากลางคืน อาการนี้จะลดลงและหายไปเมื่อวุ้นในตาลอกตัวออกจากจอตาอยางสมบูรณ แตในบางรายแรงดึงรั้งที่กิดขึ้นอาจทาให้จอตาฉีกขาดซึ่งหากทิ้งไวจะทําใหเกิดภาวะจอตาหลุดลอก สงผลใหผูปวยสูญเสียการมองเห็นอยางถาวรได้

                โดยปกติโรคนี้จะพบมากในคนสูงอายุ คนที่สายตาสั้นมากๆ หรือเคยได้รับอุบัติเหตุที่ดวงตา 

                ส่วนโรคจอประสาทตาเสื่อม (age-related macular degeneration) คือที่เกิดตรงจุดกลางรับภาพของจอประสาทตาปัจจัยเสี่ยงได้แก่ อายุที่มากขึ้น พันธุกรรม ผู้ที่สูบบุหรี่ มีความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคอ้วน สายตาสั้นมากๆ ม่านตาสีอ่อน ตาได้รับแสงแดดอย่างเรื้อรัง เป็นต้น หากเป็นในระยะแรกอาจไม่อาการผิดปกติหรือไม่ทันได้สังเกตเห็น ต่อมาจะเริ่มมองเห็นภาพไม่ชัดโดยเฉพาะตรงกลางของภาพ เหมือนมีเงาดำๆ บังอยู่ มีการมองเห็นภาพบิดเบี้ยว มองเห็นเส้นตรงเป็นเส้นคลื่นหรือเส้นคด มองเส้นตรงเป็นเส้นขาด มองเห็นสีไม่ชัดหรือผิดเพี้ยนไป มองเห็นภาพมีขนาดผิดไป การมองเห็นจะค่อยๆมัวมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งตาบอด โรคนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

               1. จอประสาทตาเสื่อมแบบแห้ง พบประมาณ 90% เกิดจากการสลายตัวของเซลล์ที่จุดรับภาพ ซึ่งเป็นการเสื่อมตามอายุ ความสามารถในการมองเห็นจะค่อยๆ ลดลง

               2. จอประสาทตาเสื่อมแบบเปียก พบประมาณ 10% เกิดจากมีเลือดงอกออกมาอยู่ใต้จอประสาทตาแบบผิดปกติ ทำใหจุดกลางรับภาพเกิดการบวม เป็นเหตุทำให้มองเห็นภาพเป็นภาพที่บิดเบี้ยว จนภาพที่เห็นจะมืดลงและดับไปในที่สุด ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

                  ตามอาการของน้องที่เล่ามา น่าจะเป็นอาการของจอประสาทตาเสื่อมแบบเปียก เนื่องจากเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ เนื่องจากน้องอายุยังน้อย สาเหตุอาจเป็นเพราะโรคพันธุกรรมบางอย่างก็ได้ค่ะ เช่น Stargard's disease, Best disease, juvenile retinochisis อย่างไรก็ดีวันเสาร์ที่จะน้องก้านไปพบแพทย์ ก็ขอให้หาสาเหตุได้ และขอเป็นกำลังใจให้น้องรักษาหายโดยไวนะคะ