โทลเพอริโซน (Tolperisone)

โทลเพอริโซน (Tolperisone)

Tolperisone (โทลเพอริโซน) เป็นยาคลายกล้ามเนื้อชนิดหนึ่ง โดยตัวยาจะออกฤทธิ์กับสารสื่อประสาทในสมอง ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัว โดยส่วนใหญ่ยา Tolperisone สามารถใช้รักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่เกิดจากการตึงหรือการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงต่อร่างกาย

ยา Tolperisone มีลักษณะเป็นยาเม็ดสำหรับรับประทาน สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป แต่ควรรับประทานยาตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด แต่ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคลมชัก ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมา

โทลเพอริโซน (Tolperisone)

เกี่ยวกับยา Tolperisone

กลุ่มยา ยาคลายกล้ามเนื้อ
ประเภทยา ยาที่สามารถหาซื้อได้เอง
สรรพคุณ รักษาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และผู้ให้นมบุตร Category C จากการศึกษาในสัตว์พบว่า ทำให้เกิดความผิดปกติต่อตัวอ่อนในครรภ์สัตว์ แต่ไม่มีการศึกษาในมนุษย์ หรือไม่มีข้อมูลเพียงพอในการศึกษาทดลองในมนุษย์และสัตว์ ควรใช้ยาเมื่อพิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อทารกในครรภ์ รวมถึงผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันว่าสามารถใช้ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเด็กทารกที่รับประทานนมแม่
รูปแบบของยา ยารับประทาน

คำเตือนการใช้ยา Tolperisone

เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา Tolperisone ควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

  • แจ้งให้แพทย์ทราบหากมีประวัติการแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยา Tolperisone รวมถึงยาชนิดอื่น ๆ เพราะอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย
  • แจ้งให้แพทย์ทราบหากวางแผนที่จะตั้งครรภ์ กำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาต่อทารกในครรภ์หรือเด็กแรกเกิด
  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยา Tolperisone ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคลมชัก ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโรคประจำตัวที่เป็นอยู่
  • การใช้ยา Tolperisone อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม หลังจากใช้ยาจึงควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ การใช้เครื่องจักร หรือการทำงานที่เสี่ยงอันตราย

ปริมาณการใช้ยา Tolperisone

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยา Tolperisone ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละคน เช่น อายุ อาการของโรค และโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่ผู้ป่วยเป็น โดยตัวอย่างการใช้ยามีดังนี้

อาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง

ตัวอย่างการใช้ยา Tolperisone เพื่อรักษาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง (Muscle Spasm)

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 150–450 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง

เด็กที่มีอายุมากกว่า 6 ปี รับประทานยาปริมาณ 2–4 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง

เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 ปี รับประทานยาปริมาณ 5 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม การใช้ยา Tolperisone ในเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 ปี จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพราะการได้รับยาในปริมาณที่มากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงได้

การใช้ยา Tolperisone

การใช้ยาควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ เภสัชกร หรือคำแนะนำบนฉลากเท่านั้น ไม่ควรใช้ยาในปริมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนด รวมถึงไม่ควรใช้ยาในระยะเวลานานกว่าที่กำหนดด้วย ในกรณีที่ลืมใช้ยาควรรีบใช้ยาทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาใช้ยาในรอบถัดไปควรข้ามไปใช้ยาของรอบถัดไปแทน ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

การรับประทานยาควรรับประทานพร้อมกับมื้ออาหาร เพราะจะเพิ่มประสิทธิภาพในการการดูดซึมยามากขึ้น ควรกลืนยาทั้งเม็ดพร้อมกับน้ำเปล่า 1 แก้วในคราวเดียว ไม่ควรหัก กัด หรือเคี้ยวตัวยาก่อนกลืน ส่วนการเก็บรักษายาควรเก็บในภาชนะปิดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และควรเก็บให้ห่างจากความร้อน ความชื้น และแสงแดด เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเสื่อมสภาพด้วย

ปฏิกิริยาระหว่างยา Tolperisone กับยาอื่น

ยา Tolperisone อาจทำปฏิกิริยากับยา วิตามิน หรือสมุนไพรบางชนิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือทำให้ยามีประสิทธิภาพลดลง โดยเฉพาะยาต่อไปนี้

  • ยาคลายกล้ามเนื้อที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางตัวอื่น เพราะจะเพิ่มฤทธิ์ในการกดประสาท
  • ยาเมโทคาร์บามอล (Methocarbamol) เพราะการใช้ยา 2 ชนิดนี้ร่วมกันอาจทำให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา
  • ยาที่ถูกเผาผลาญโดยเอนไซม์ CYP2D6 เช่น ยาไทโอริดาซีน (Thioridazine) ยาเวนลาฟาซีน (Venlafaxine) เพราะอาจเพิ่มระดับของยาในเลือด
  • กลุ่มยาเอ็นเสด (NSAIDs) และยากรดนิฟลูมิก (Niflumic Acid) เพระาอาจเพิ่มผลข้างเคียงของยา

ตัวอย่างยาและสมุนไพรดังข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อาจทำปฏิกิริยากับยา Tolperisone เท่านั้น หากผู้ป่วยกำลังใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ อยู่ ควรแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบก่อนเสมอ เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกาย

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Tolperisone

การใช้ยา Tolperisone ค่อนข้างปลอดภัยในคนทั่วไปและไม่ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพ แต่อาจมีผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงบางประการ เช่น ง่วงซึม มึนงง วิงเวียนศีรษะ ปากแห้ง คอแห้ง หรือท้องผูก ซึ่งอาการเหล่านี้อาจสามารถหายได้เองโดยไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่หากอาการไม่ยอมหายไปหรือมีอาการรุนแรงมากขึ้นควรไปพบแพทย์

นอกจากนี้ หากมีอาการผิดปกติอื่น ๆ เกิดขึ้น เช่น มองเห็นไม่ชัด กล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคลมชัก หรือมีสัญญาณของการแพ้ยาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเกิดผื่นคัน ลมพิษ หรือมีอาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น รวมถึงลำคอ ควรรีบไปพบแพทย์โดยทันที