ถามแพทย์

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

 •  Suupakarn
  สมาชิก
  คือว่าผมไปตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดมาอยากทราบว่าค่าแบบนี้ปกติไหม ? WBC 6550 Cell/cu.mm RBC 5.22 10*6cell/cu.mm Hemoglobin 16 gm/dl Hematocrit 47 % MCV 89 fl MCH 30 pg MCHC 34 g/dl RDW 13.8 % Platelet count 231 10*3cell/cu.mm WBC differential Neutrophils 54 % Lymphocytes 33 % Monocytes 9 % Eosinophils 4 % Basophils. 0 % Platelet smear Adequate RBC Morphology Normal

  สวัสดีค่ะ คุณ Suupakarn,

                     ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หรือ CBC (complete blood count) ประกอบด้วย

                     1.ค่าเม็ดเลือดขาวรวมทุกชนิด (white blood cell count, CBC) ค่าปกติในผู้ใหญ่ คือประมาณ 4,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร 

                     ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil   2-7 x 10 9/l (40–80%)

                     ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด  Lymphocytes  1.0–3.0×10 9/l  (20–40%)

                     ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Monocytes 0.2–1.0×10 9/l (2–10%)

                     ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Eosinophils  0.02–0.5×10 9/l (1–6%)

                     ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Basophils - 0.02–0.1×10 9/l (< 1–2%)

                    2. จำนวนเม็ดเลือดแดงในผู้ชาย ค่าปกติคือ 4.7 - 6.1 ล้านเซลล์ต่อไมโครลิตร

                    3. ค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง หรือค่า Hematocrit ค่าปกติในผู้ใหญ่เพศชายจะอยู่ที่ 40%-52% ส่วนค่า Hemoglobin ปกติในผู้ใหญ่เพศชายคือ 13.8 - 17.2 g/dL

                     ค่า MCV หรือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติ คือ 80-100 fl ค่า MCH หรือค่าปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCH คือ 27-33 pg ส่วนค่า MCHC คือค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCHC 31 - 35 g/dl

                    4. ค่าเกร็ดเลือดปกติในผู้ใหญ่คือ 150,000-450,000 ต่อไมโครลิตร

                   ดังนั้น ผลตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดของคุณ Suupakarn ถือว่าปกติดีค่ะ